mazura mazura mazura


Centrum sociálnych služieb Ľadoveň

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Venujte prosím pozornosť sekcií  "Oznamy rodinným príslušníkom a priateľom" a "obmedzenie návštev"

Naše zariadenie ponúka pomoc tým, ktorí sú z dôvodu veku, nepriaznivého zdravotného stavu a z toho vyplývajúcej sociálnej situácie, odkázaní na profesionálnu pomoc iných.

Cieľom poskytovaných služieb je podpora samostatnosti a sebestačnosti klientov, zaistenie ich súkromia, na základe individuálnych potrieb klientov. 

 

Centrum sociálnych služieb Ľadoveň bolo dňa 15.1.1991 pôvodne zriadený Okresným úradom v Martine ako penzión - domov pre dôchodcov. V súčasnosti poskytuje sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov občanom Žilinského samosprávneho kraja na riešenie ich nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Centrum sociálnych služieb Ľadoveň sa nachádza na sídlisku Ľadoveň, v blízkosti občianskej vybavenosti (obchody, lekáreň, mestská polícia, školy a škôlky). Centrum sociálnych služieb Ľadoveň pozostáva z dvoch štvorposchodových budov panelákového typu. V rámci exteriéru je vybudovaný altánok, ktorý slúži najmú na relaxáciu a pre účely spoločenských akcií. Pre trávenie voľného času a vykonávanie záujmových činností je v zariadení terapeutická miestnosť, knižnica a spoločenská miestnosť. Na podporu pohybovej aktivity slúži telocvičňa.

Centrum sociálnych služieb Ľadoveň má kapacitu 110 miest  z toho 40 miest v domove sociálnych služieb, 40 miest v zariadení pre seniorov a 30 miest v špecializovanom zariadení a poskytuje komplexnú starostlivosť. Počet zamestnancov k 31.12.2019: 67.

 

VÍZIA

Trvalé zlepšovanie poskytovaných celoročných sociálnych služieb.

Vytvoriť v zariadení prostredie dôvery a atmosféru vzájomného rešpektu, profesionálnej odbornosti a zodpovednosti (tímovú solidárnosť).

 

POSLANIE ORGANIZÁCIE

Hlavným poslaním  sociálnej služby je snaha umožniť ľuďom (najmä seniorom), ktorí sú v nepriaznivých sociálnych situáciách, zostať rovnocennými členmi spoločnosti a využívať ich prirodzené zdroje, umožniť im, aby prežili svoj život v prirodzenom sociálnom prostredí a aby ich rodiny zostávali funkčné.

 

Strategický (hlavný cieľ) zariadenia

Dlhodobým rozvojovým cieľom nášho zariadenia je zlepšiť kvalitu života prijímateľov a zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v Centre sociálnych služieb Ľadoveň Martin.

Odôvodnenie cieľa:

Sociálne služby projektujeme na základe potrieb občana, vrátane jeho požiadaviek na kvalitné prostredie pre poskytovanie sociálnych služieb. Pritom je potrebné rešpektovať kultúru života vo vzťahoch občana (jednotlivec, spoločnosť a prostredie) a vzájomnú rovnováhu medzi nimi. Pre nás je najdôležitejšia osobná spokojnosť našich prijímateľov a ich rodinných príslušníkov. Na to sú potrebné dostatočné životné podmienky a kvalitné prostredie pre poskytovanie sociálnych služieb.

 

Krátkodobé (čiastkové) ciele rozvoja CSS Ľadoveň:

            Zlepšenie životných podmienok prijímateľov

            Zvýšenie odbornosti zamestnancov

            Zachovanie integrácie prijímateľov zariadenia do spoločenského života

            Poskytovanie komplexnejších služieb v zariadení

            Skvalitnenie poskytovaných služieb zavedením nových foriem sociálnej služby

 

Dotazník spokojnosti pre oblasť sociálnych služieb

http://www.zask.sk/sk/dotaznik-spokojnosti/

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


Žiadne články.