mazura mazura mazura
  • Prijímanie žiadostí o poskytovanie sociálnej služby

  • Na základe karantény v Centre sociálnych služieb Ľadoveň, odo dňa 6.3.2020 až do odvolania informácie pre prijímanie žiadostí o poskytovanie sociálnej služby budú poskytované len telefonickou a emailovou formou (nižšie uvedené) ! Ďakujeme za pochopenie
  • t.č.043/43 083 015
  • E-mail: ddmt@vuczilina.sk

 

Vážení občania, v tejto sekcii nájdete dokumenty súvisiace s našim CSS Ľadoveň:


 

►ŽIADOSŤ O POSÚDENIE ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU 

poskytovanú v Domove sociálnych služieb a Špecializovanom zariadení nájdete kliknutím tu

 


►ŽIADOSŤ O POSÚDENIE ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU 

poskytovanú v  Zariadení pre seniorov
Obráťte sa na mestský resp. obecný úrad podľa miesta trvalého pobytu a požiadajte o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v zariadení pre seniorov.


 

►ŽIADOSŤ O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY  v našom Centre sociálnych služieb Ľadoveň

Ak máte záujem o umiestnenie v našom Centre sociálnych služieb, prosím dôsledne vyplňte žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.   Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby nájdete kliknutím tu   - žiadosť môžete vytlačiť, otvorí sa Vám v novom okne

 

K žiadosti je potrebné priložiť prílohy, ktoré nájdete aj na poslednej strane žiadosti. 

1. Právoplatné rozhodnutie a posudok o odkázanosti na sociálnu službu  poskytovanú v:

  • zariadení pre seniorov,  alebo
  • domove sociálnych služieb, alebo
  • špecializovanom zariadení

2. Potvrdenie o príjme, rozhodnutie o poberaní dôchodku zo Sociálnej poisťovne

3. Výsledky lekárskych vyšetrení, nie staršie ako 6 mesiacov  (napr. neurológia, psychiatria, ortopédia, kardiológia)

4. Vyhlásenie o príjme fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu - overené, pre tlač kliknite tu 

5. Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu - overené, pre tlač kliknite tu 

 

Vyplnenú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v CSS Ľadoveň spolu s prílohami môžete priniesť osobne v pracovných dňoch v čase od 08,00 hod. do 14,00 hod. na sociálny úsek, alebo môžete poslať poštou na adresu: CSS Ľadoveň , J. Mazúra 34, 036 01  Martin.

Zaevidované do poradia budú len kompletné žiadosti aj s prílohami.

V prípade ďalších otázok môžete kontaktovať sociálny úsek, kde Vám radi poradíme na telefónnom čísle 043/ 43 83 015