mazura mazura mazura

 

V domove sociálnych služieb poskytujeme starostlivosť občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, alebo sú nevidiaci alebo prakticky nevidiaci a ich stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3.
V domove sociálnych služieb sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitáciea, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečuje sa pracovná terapia, záujmová činnosť, utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.
Pozn.: Informácia o zmene v poskytovaných službách

V zariadení pre seniorov poskytujeme starostlivosť občanom, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a občanom, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov.
V zariadení pre seniorov sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, údržba bielizne a šatstva, utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečuje sa záujmová činnosť.

V špecializovanom zariadení poskytujeme starostlivosť občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.
V špecializovanom zariadení sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí, zabezpečuje sa pracovná terapia a záujmová činnosti

 

Poskytovanie psychologickej starostlivosti klientom

V zariadení od 01.04.2021 pôsobí na plný úväzok sociálny psychológ, ktorý poskytuje odbornú pomoc pri riešení náročných životných situácií v osobnostnom a rodinnom živote, ktoré vyplývajú z dôvodu veku alebo nepriaznivého zdravotného stavu. Vykonáva individuálnu i skupinovú terapiu, socioterapiu, rehabilitáciu duševných funkcií, reedukáciu, poradenstvo, zamerané na stabilizáciu psychického stavu, zdravý vývoj osobnosti a duševný rozvoj klienta, nadobúdanie sociálnych zručností, schopností a návykov a podporuje rozvoj želaného správania.

UBYTOVANIE

Prijímatelia sociánej služby sú ubytovaní na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v jednoposteľových resp. dvojposteľových izbách. K dispozícií máme

 •  74 jednoizbových bytových jednotiek
 •  13 dvojizbových bytových jednotiek

Každá bytová jednotka má izbu (resp. dve - tzv. spálňu a obývaciu izbu), malú kuchynku, kúpeľňu, WC a chodbu. Súčasťou 16 bytových jednotiek je loggia. Izby sú vybavené polohovateľnými posteľami, nočnými stolíkmi, stoličkami, stolíkmi a skriňami. Vstup do budov je zrekonštruovaný a upravený bezbariérovo (nájazdová rampa). V každej budove sú dva výťahy. Pre imobilných prijímateľov sociálnej služby sú k dispozícii dve bezbariérové kúpeľne, pre manipuláciu so ZŤP prijímateľmi sociálnej služby slúžia špeciálne pomôcky a zdvíhacie zariadenia. Na dvoch poschodiach je vybudované signalizačné zariadenie.

STRAVOVANIE

Prijímatelia sociálnej služby majú zabezpečenú stravu od externého dodávateľa: Raňajky, Desiata, Obed, Olovrant, Večera, II. Večera

Mobilným prijímateľom sociálnej služby sa strava vydáva v časovom rozvrhu:

 • raňajky    od  8.15 hod.  do  8.45 hod.
 • obed       od 12.15 hod. do 12.45 hod.
 • večera    od 17.15 hod. do 18.00 hod.

Imobilným prijímateľom sociálnej služby sa strava podáva na izbe klienta.
Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka, ktorý navrhuje a zostavuje stravovacia komisia (hlavná sestra a zástupcovia prijímateľov sociálnej služby) na dva týždňe vopred. Stravovacia komisia dbá pri zostavovaní jedálneho lístka na pestrosť a biologickú hodnotu, ako aj na rozmanitosť a kalorickú hodnotu podávanej stravy zodpovedajúcu veku a zdravotnému stavu prijímateľov sociálnej služby.
Klienti, ktorí sú posúdení na stupeň odkázanosti V a VI sú povinní odoberať v rámci tejto starostlivosti aspoň dve jedlá denne, z ktorých jedno jedlo tvorí obed alebo večera.

 

POMOC PRI ODKÁZANOSTI NA POMOC INEJ FYZICKEJ OSOBY

Pri činnostiach vyžadujúcich pomoc pri odkázanosti poskytujeme prijímateľom sociálnej služby komplexnú starostlivosť, ktorú vykonávajú odborne vzdelané sestry, zdravotnícky asistenti, opatrovateľky a sanitárky. Jedná sa o pomoc pri nasledovných činnostiach:

 • stravovanie a pitný režim
 • vyprázdňovanie močového mechúra
 • vyprázdňovanie hrubého čreva
 • osobná hygiena
 • celkový kúpeľ
 • obliekanie, vyzliekanie
 • zmena polohy, sedenie a státie
 • pohyb po schodoch
 • pohyb po rovine
 • orientácia v prostredí
 • dodržiavanie liečebného režimu
 • dohľad

OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ

Zdravotnú starostlivosť naše zariadenie priamo neposkytuje, ale podieľa sa na jej zabezpečovaní. Pre zabezpečenie ošetrovateľskej starostlivosti sú v každej budove zriadené ambulancie, opatrovateľská starostlivosť sa vykonáva priamo pri lôžku, resp. v hygienických zariadeniach.

Lekársku starostlivosť zabezpečuje praktický lekár MUDr. Frolo, ktorý ordinuje priamo v našom zariadení každý pondelok a štvrtok od 6.45 hod.do 7.15 hod. a od 11.45 hod. do 12.45 hod. Podľa potreby prijímateľov sociálnej služby dochádza do zariadenia aj diabetológ a lekár chronickej bolesti, psychiater.

Zdravotnícke výkony vyplývajúce z vyhlášky č. 109/2009, sú prijímateľom sociálnej služby zabezpečované formou agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti - ADOS.

UPRATOVANIE, PRANIE, ŽEHLENIE A ÚDRŽBA BIELIZNE A ŠATSTVA

Pranie, žehlenie a údržbu osobnej bielizne prijímateľov sociálnej služby zabezpečujeme vo vlastnej práčovni. Upratovanie izieb prijímateľov sociálnej služby ako aj spoločných priestorov je zabezpečované vlastnými zamestnancami a to denne, týždenne a štvrťročne na základe harmonogramu prác.

PRACOVNÁ TERAPIA

Naše zariadenie vytvára pre prijímateľov sociálnej služby možnosť pracovnej činnosti. Túto činnosť vykonáva ergoterapeut v spolupráci s prijímateľom. Program týchto činností je prispôsobený zdravotným možnostiam prijímateľov. Ergoterapia je odborná činnosť zameraná na osvojenie pracovných návykov a zručností prijímateľov pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením ergoterapeuta na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jeho fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a jeho začlenenie do spoločnosti. 

Zameraná je na prácu s rôznymi materiálmi napr. textilom, papierom...., maľovanie, kreslenie, pečenie výrobkov.

 • Cieľom ergoterapie je:  zlepšenie telesných a psychických funkcií, zlepšenie narušeného správania (upokojenie a vzbudenie záujmu o prácu namiesto nečinnosti), odvádzanie prebytočnej energie, vytváranie bežných životných situácií spojených s pracovnou činnosťou, zvýšenie sebavedomia a sebahodnotenia, zvýšenie schopnosti sústredenia a manuálnej zručnosti, príležitosť byť v skupine iných ľudí

INŠTRUKTOR SOCIÁLNEJ REHABILITÁCIE

Poslaním inštruktora sociálnej rehabilitácie je pomáhať postihnutým ľudom naučiť sa byť nezávislými a sebestačnými a tým im umožniť jednoduchšie sa začleniť do spoločnosti za pomoci špeciálnych metód, ktoré sa využívajú v sociálnej rehabilitácií. V našom zariadení pracujú dve inštruktorky sociálnej rehabilitácie.

FYZIOTERAPIA

sa zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou porúch pohybového systému človeka. Je jednou z oblastí rehabilitácie. Za liečbou smerujúcou k udržaniu, podpore, obnove maximálnej funkčnej zdatnosti alebo spomaleniu progresie u osoby s vrodenou chybou, chorobou alebo úrazom s cieľom prinavrátiť stratené schopnosti alebo funkcie ľudského organizmu ako celku. Neodmysliteľnou súčasťou fyzioterapie je zhodnotenie funkčných porúch a pohybového potenciálu osoby v rámci komplexného vyhodnotenia fyzioterapeutickej starostlivosti a prevencia na udržanie prinavrátených schopností osoby alebo funkcií ľudského organizmu ako celku. Využíva v liečbe špeciálne manuálne postupy, techniky, metodiky a fyzikálnu terapiu. V našom zariadení pomáha našim klientom jeden fyzioterapeut.

ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ

Rozhodujúce akcie sa organizujú podľa vypracovaného plánu kultúrno-záujmovej činnosti na celý rok.

Prijímateľ sociálnej služby sa môže venovať svojej záujmovej činnosti, pokiaľ táto činnosť alebo jej rozsah nie je na úkor zdravia, nenarušuje pokoj alebo neohrozuje zdravie ostatných prijímateľov sociálnej služby, zamestnancov alebo iných osôb a pokiaľ záujmovú činnosť podmienky zariadenia dovoľujú. Záujmovú činnosť koordinuje sociálna pracovníčka.

                                                               

 knižnica    

 .... tu sa vykonávajú kadernícke a kozmetické služby

kaplnka

terapeutická miestnosť č. 1                                                                                                

                                   

terapeutická miestnosť č. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terapeutická miestnosť č. 3

reminisčenčná miestnosť

snoezelen

cvičebňa

spoločenská miestnosť

vestibul a východ na vonkajšiu terasu

 altánok