mazura mazura mazura

V domove sociálnych služieb poskytujeme starostlivosť občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, alebo sú nevidiaci alebo prakticky nevidiaci a ich stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3.
V domove sociálnych služieb sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitáciea, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečuje sa pracovná terapia, záujmová činnosť, utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.
Pozn.: Informácia o zmene v poskytovaných službách

V zariadení pre seniorov poskytujeme starostlivosť občanom, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a občanom, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov.
V zariadení pre seniorov sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, údržba bielizne a šatstva, utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečuje sa záujmová činnosť.

V špecializovanom zariadení poskytujeme starostlivosť občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.
V špecializovanom zariadení sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí, zabezpečuje sa pracovná terapia a záujmová činnosti

 

UBYTOVANIE

Prijímatelia sociánej služby sú ubytovaní na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v jednoposteľových resp. dvojposteľových izbách. K dispozícií máme

 •  74 jednoizbových bytových jednotiek
 •  13 dvojizbových bytových jednotiek

Každá bytová jednotka má izbu (resp. dve - tzv. spálňu a obývaciu izbu), malú kuchynku, kúpeľňu, WC a chodbu. Súčasťou 16 bytových jednotiek je loggia. Izby sú vybavené polohovateľnými posteľami, nočnými stolíkmi, stoličkami, stolíkmi a skriňami. Vstup do budov je zrekonštruovaný a upravený bezbariérovo (nájazdová rampa). V každej budove sú dva výťahy. Pre imobilných prijímateľov sociálnej služby sú k dispozícii dve bezbariérové kúpeľne, pre manipuláciu so ZŤP prijímateľmi sociálnej služby slúžia špeciálne pomôcky a zdvíhacie zariadenia. Na dvoch poschodiach je vybudované signalizačné zariadenie.
 

STRAVOVANIE

Prijímatelia sociálnej služby majú zabezpečenú stravu od externého dodávateľa: Raňajky, Desiata, Obed, Olovrant, Večera, II. Večera

Mobilným prijímateľom sociálnej služby sa strava vydáva v časovom rozvrhu:

 • raňajky    od  8.15 hod.  do  8.45 hod.
 • obed       od 12.15 hod. do 12.45 hod.
 • večera    od 17.15 hod. do 18.00 hod.

Imobilným prijímateľom sociálnej služby sa strava podáva na izbe klienta.
Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka, ktorý navrhuje a zostavuje stravovacia komisia (hlavná sestra a zástupcovia prijímateľov sociálnej služby) na dva týždňe vopred. Stravovacia komisia dbá pri zostavovaní jedálneho lístka na pestrosť a biologickú hodnotu, ako aj na rozmanitosť a kalorickú hodnotu podávanej stravy zodpovedajúcu veku a zdravotnému stavu prijímateľov sociálnej služby.
Klienti, ktorí sú posúdení na stupeň odkázanosti V a VI sú povinní odoberať v rámci tejto starostlivosti aspoň dve jedlá denne, z ktorých jedno jedlo tvorí obed alebo večera.

 

POMOC PRI ODKÁZANOSTI NA POMOC INEJ FYZICKEJ OSOBY

Pri činnostiach vyžadujúcich pomoc pri odkázanosti poskytujeme prijímateľom sociálnej služby komplexnú starostlivosť, ktorú vykonávajú odborne vzdelané sestry, zdravotnícky asistenti, opatrovateľky a sanitárky. Jedná sa o pomoc pri nasledovných činnostiach:

 • stravovanie a pitný režim
 • vyprázdňovanie močového mechúra
 • vyprázdňovanie hrubého čreva
 • osobná hygiena
 • celkový kúpeľ
 • obliekanie, vyzliekanie
 • zmena polohy, sedenie a státie
 • pohyb po schodoch
 • pohyb po rovine
 • orientácia v prostredí
 • dodržiavanie liečebného režimu
 • dohľad

OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ

Zdravotnú starostlivosť naše zariadenie priamo neposkytuje, ale podieľa sa na jej zabezpečovaní. Pre zabezpečenie ošetrovateľskej starostlivosti sú v každej budove zriadené ambulancie, opatrovateľská starostlivosť sa vykonáva priamo pri lôžku, resp. v hygienických zariadeniach.

Lekársku starostlivosť zabezpečuje praktický lekár MUDr. Frolo, ktorý ordinuje priamo v našom zariadení každý pondelok a štvrtok od 6.45 hod.do 7.15 hod. a od 11.45 hod. do 12.45 hod. Podľa potreby prijímateľov sociálnej služby dochádza do zariadenia aj diabetológ a lekár chronickej bolesti.

Zdravotnícke výkony vyplývajúce z vyhlášky č. 109/2009, sú prijímateľom sociálnej služby zabezpečované cestou agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti - ADOS.

UPRATOVANIE, PRANIE, ŽEHLENIE A ÚDRŽBA BIELIZNE A ŠATSTVA

Pranie, žehlenie a údržbu osobnej bielizne prijímateľov sociálnej služby zabezpečujeme vo vlastnej práčovni. Upratovanie izieb prijímateľov sociálnej služby ako aj spoločných priestorov je zabezpečované vlastnými zamestnancami a to denne, týždenne a štvrťročne na základe harmonogramu prác.

PRACOVNÁ TERAPIA

Naše zariadenie vytvára pre prijímateľov sociálnej služby možnosť pracovnej činnosti. Túto činnosť vykonáva ergoterapeut v spolupráci s prijímateľom. Program týchto činností je prispôsobený zdravotným možnostiam prijímateľov. Ergoterapia je odborná činnosť zameraná na osvojenie pracovných návykov a zručností prijímateľov pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením ergoterapeuta na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jeho fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a jeho začlenenie do spoločnosti. 

Zameraná jen a prácu s rôznymi materiálmi napr. textilom, papierom...., maľovanie, kreslenie, pečenie výrobkov.

Cieľom ergoterapie je:

- zlepšenie telesných a psychických funkcií

- zlepšenie narušeného správania (upokojenie a vzbudenie záujmu o prácu namiesto nečinnosti),

- odvádzanie prebytočnej energie,

- vytváranie bežných životných situácií spojených s pracovnou činnosťou,

- zvýšenie sebavedomia a sebahodnotenia,

- zvýšenie schopnosti sústredenia a manuálnej zručnosti,

- príležitosť byť v skupine iných ľudí

 

ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ

Rozhodujúce akcie sa organizujú podľa vypracovaného plánu kultúrno-záujmovej činnosti na celý rok.

Prijímateľ sociálnej služby sa môže venovať svojej záujmovej činnosti, pokiaľ táto činnosť alebo jej rozsah nie je na úkor zdravia, nenarušuje pokoj alebo neohrozuje zdravie ostatných prijímateľov sociálnej služby, zamestnancov alebo iných osôb a pokiaľ záujmovú činnosť podmienky zariadenia dovoľujú.

Záujmovú činnosť koordinuje sociálna pracovníčka.

Zariadenie má vlastnú knižnicu, knižný fond sa podľa možností neustále doplňuje, knihy sa požičiavajú klientom podľa záujmu.

                                              knižnica

                                      ergoterapeutická miestnosť

 

                                                   kaplnka

 

                                      miestnosť na cvičenie

 

ÚSCHOVA CENNÝCH VECÍ

Cenné veci prijímateľov sociálnej služby (cenné veci, peniaze, vkladné knižky) sú uschované v trezore zariadenia na základe spísanej Zmluvy o úschove v zmysle občianskeho zákonníka, o ktorých sa vedie evidencia. V prípade, že prijímateľ sociálnej služby má osobný vzťah k týmto predmetom a nesúhlasí s ich uložením v trezore, zariadenie za tieto predmety nezodpovedá. Predmety dané do úschovy sa prijímateľom sociálnej služby vydajú na ich požiadanie alebo  pri odchode zo zariadenia. O vydaní vecí sa spíše záznam.

 

ĎALŠIE SLUŽBY

Všetky vyššie uvedené služby sú prijímateľom sociálnej služby poskytované ako základné služby, ku ktorým zabezpečujeme aj poskytovanie fakultatívnych služieb (zabezpečenie liekov, nákupov, zdravotných pomôcok a zdravotnej kozmetiky, pedikúra, manikúra, kadernícke služby a iné podľa individuálnych požiadaviek prijímateľov).