mazura mazura mazura

1.  Ako postupovať v prípade, že mám záujem o umiestnenie v zariadení?

KROK ZA KROKOM K POSKYTOVANIU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB


Postup pri zabezpečení poskytovania sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách“)


V prípade, že má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby, je potrebné, aby sa so svojou požiadavkou obrátil na:


a) mestský alebo obecný úrad v mieste svojho trvalého bydliska v prípade, ak má záujem o poskytovanie sociálnej služby v:

  •  zariadení pre seniorov (§ 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách) (domov dôchodcov),
  •  zariadení opatrovateľskej služby (§ 36 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách),
  •  dennom stacionári (§ 40 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách)
  •  alebo ak má záujem o poskytovanie opatrovateľskej služby (§ 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách).

Príslušný orgán, t. j. obec alebo mesto, v konaní o odkázanosti na sociálnu službu vydá občanovi posudok a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a je povinný túto službu zabezpečiť. Zabezpečenie môže obec vykonať prostredníctvom obecného zariadenia sociálnych služieb alebo prostredníctvom neverejného poskytovateľa sociálnych služieb.


b) Úrad Žilinského samosprávneho kraja v prípade, ak má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby v:

  •  domove sociálnych služieb (§ 38 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách),
  •  špecializovanom zariadení (§ 39 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách),
  •  rehabilitačnom stredisku (§ 37 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách),
  •  zariadení podporovaného bývania (§ 34 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách).

Príslušný orgán, t. j. Žilinský samosprávny kraj, v konaní o odkázanosti na sociálnu službu vydá občanovi posudok a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a zabezpečí poskytovanie sociálnej služby po splnení zákonom stanovených podmienok v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.


POSTUP PRI ZABEZPEČENÍ POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY ŽILINSKÝM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM
1. krok
Konanie o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení, v rehabilitačnom stredisku alebo v zariadení podporovaného bývania sa začína na základe Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Tlačivo žiadosti je dostupné na Úrade ŽSK, v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK ako i na webovej stránke www.regionzilina.sk (v záložke sociálne veci → žiadosti a formuláre).
2. krok
Žiadosť je možné doručiť do podateľne Úradu ŽSK osobne alebo poštou. Podotýkame, že je nevyhnutné, aby žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu bola vlastnoručne podpísaná účastníkom konania (občanom, ktorý o poskytovanie sociálnej služby žiada). V prípade, ak sa jedná o dieťa do 18 rokov, žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podpisuje zákonný zástupca dieťaťa (rodič alebo pestún, ktorý má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu). V prípade, že je občan pozbavený spôsobilosti na právne úkony, žiadosť o posúdenie
odkázanosti na sociálnu službu podpíše súdom ustanovený opatrovník (v tomto prípade je nevyhnutné doložiť kópiu rozsudku súdu o pozbavení spôsobilosti občana na právne úkony ako aj kópiu listiny o ustanovení opatrovníka). Ak občan vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, môže túto žiadosť za občana podpísať aj iná fyzická osoba a to na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o nepriaznivom zdravotnom stave.
3. krok
V nadväznosti na platnú legislatívu je lehota na vydanie posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu 30 dní od dátumu zaevidovania žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na podateľni ŽSK. Zároveň chceme poukázať na tú skutočnosť, že občan spĺňa kritéria pre poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb alebo v špecializovanom zariadení len v tom prípade, ak je jeho stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby V. alebo VI.
Podkladom k vydaniu posudku o odkázanosti na sociálnu službu je sociálny posudok a zdravotný posudok.
4. krok
V zákonom stanovenej lehote správny orgán, t. j. Žilinský samosprávny kraj, vydá účastníkovi konania Posudok o odkázanosti na sociálnu službu a Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré sú občanovi doručené poštou doporučene do vlastných rúk. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť po tridsiatich dňoch od doručenia. V súlade so zákonom o správnom konaní má občan možnosť vzdať sa práva na odvolanie.
5. krok
Občan, ktorý vlastní posudok a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu požiada o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Prílohou tohto usmernenia je i zoznam zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK usporiadaných podľa regiónov. Po výbere zariadenia sociálnych služieb je nevyhnutné, aby občan kontaktoval konkrétne vybrané zariadenie sociálnych služieb, v ktorom mu budú poskytnuté podrobné informácie ohľadom samotného poskytnutia sociálnej služby (žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, potrebné lekárske vyšetrenia, výpis zo Sociálnej poisťovne o výške a druhu dôchodku a pod.) alebo sa môže so žiadosťou o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby obrátiť na odbor sociálnych vecí ŽSK

Krok za krokom k poskytovaniu sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb        - verzia, ktorú si môžete vytlačiť

 

2.  Aká je výška úhrady za poskytované sociálne služby v CSS Ľadoveň?  

Úhrada za poskytované služby sa pohybuje od 380 € do 520 € v závislosti od stupňa odkázanosti, veľkosti izby a poskytovaných služieb. 

 

 

3.  Čo budem potrebovať pri nástupe do  CSS Ľadoveň?  


1/ Občiansky preukaz, preukaz poistenca
2/ Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu 
3/ Posudok o odkázanosti na sociálnu službu 
4/ V prípade zbavenia svojprávnosti právoplatný rozsudok súdu o zbavení svojprávnosti
     a uznesenie o ustanovení za opatrovníka (overené kópie)
5/ Príjem za kalendárny mesiac predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa
    začne sociálna služba poskytovať v prípade pravidelného príjmu (dôchodkové dávky,
    dávky v hmotnej núdzi a pod).
    V prípade nepravidelného príjmu je nutné zdokladovať príjem za predchádzajúci kalendárny
     rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa sociálna služba začne poskytovať.
     Príjem je nutné zdokladovať žiadateľovi, v prípade, že existujú spoločne posudzované osoby
     manžel/ka, rodičia, nezaopatrené deti príjem je nutné zdokladovať aj u nich.
6/ Posledné rozhodnutie o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne
7/ V prípade, že spoločne posudzovaným osobám je poskytovaná iná forma sociálnej služby,
     za ktorú platí úhradu, je nutné priložiť potvrdenie o výške tejto úhrady
8/ Vyhlásenie o majetku overené na matrike - verzia pre tlač
9/  Kompletná zdravotná dokumentácia od ošetru júceho lekára
10 / Preukaz fyzickej osoby s ŤZP (ak ste
1 1 / Zdravotné a ortopedické pomôcky (ak
1 2 / Potvrdenie o bezinfekčnosti občana a jeho okolia vydané praktickým lekárom nie staršie ako 3 dni - verzia pre tlač
1 3/ Lieky aspoň na 3 dni
1 4/  Veci osobnej potreby + hygienické potreby

 Čo budem potrebovať pri nástupe   - verzia, ktorú si môžete vytlačiť

 

4.  Akým spôsobom je možné platiť za poskytované sociálne služby?

Úhrady za služby poskytované našim zariadením je možné realizovať :


1. prostredníctvom Sociálnej poisťovne – prevod dôchodku priamo na účet zariadenia


2. bezhotovostným prevodom na náš príjmový účet v Štátnej pokladnici:


Banka: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000484967/8180
IBAN SK47 8180 0000 0070 0048 4967
KS: 0308
VS: mmrr (mesiac/rok) príklad: máj 2021 = 521
Správa pre príjemcu: meno klienta
Úhrady sa vykonávajú vždy do 15-teho dňa v mesiaci.

 Spôsob platby - môžete tlačiť